Schrijfakademie.nl

Begin waar je wilt, en leer je gedachten in woorden uit te drukken

Veel mensen vinden zichzelf niet meteen creatief. Dat is totaal onterecht, want iedereen speelt de hele dag met taal. Als je beter wilt worden, moet je deze creativiteit trainen. Een idee verzinnen, vertellen, verbeelden, volhouden, je eigen nieuwsgierigheid opwekken: in dit domein oefen je deze vaardigheden.

Niet alles wat er gebeurt maakt op iedereen dezelfde indruk. Zeventien miljoen Nederlanders beleven een wedstrijd van het Nederlands Elftal niet allemaal hetzelfde. In dit domein oefen je onder woorden te brengen welke indruk gebeurtenissen op jou maken.

Een mop, een gedicht, een sprookje, een krantenbericht, een roman, een handleiding of een rap: allemaal tekstsoorten (genres) die je een vorm geven waarin je als schrijver je gedachten kwijt kunt. In dit domein kun je oefenen met verschillende genres, en leert zo de vorm van elk genre kennen en gebruiken.

Alle mensen hebben gevoelens. Dat kunnen sterke emoties zijn, zoals verliefdheid of woede. Maar ook minder sterke: lichte verveling als je op de bus zit te wachten, of een beetje schaamte als je vrienden je ouders voor het eerst ontmoeten. In dit domein oefen je hoe je het beste uitdrukt welke gevoelens jij hebt.

Een boek bestaat uit taal, een gesprek ook. Spelling en grammatica zijn belangrijk bijt aal, maar er is meer: mooie zinnen maken, spannende woorden kiezen. In dit domein onderzoek je wat taal is, en wat je ermee kan als schrijver.

Je leven bestaat uit alledaagse gebeurtenissen, maar je krijgt ook te maken met Grote Thema’s: liefde, ziekte, dood, (on-)rechtvaardigheid, vriendschap, de klimaatcrisis, racisme, privacy, werkgelegenheid. In dit domein leer je grote thema’s kennen, om er vervolgens over te kunnen schrijven.

 • Liefde

  Grote schrijvers, zoals Vondel, Multatuli en Mulisch, hebben veel invloed op de manier waarop we over grote thema’s als liefde, dood, vriendschap, enzovoorts, nadenken. Veel mensen lezen hun boeken, en raken zo vertrouwd met de manier waarop die grote schrijvers over die thema’s nadenken. In deze oefening ga je letterlijk knippen en plakken in bestaande…

  Lees meer

  Nieuwe werkelijkheden maken met nieuwe woorden

  Woorden beschrijven de werkelijkheid: we gebruiken woorden om bepaalde dingen in die werkelijkheid aan te duiden, en zodoende niet langs elkaar heen te praten. Bijvoorbeeld: we praten over ‘haat’ om een gevoel te beschrijven dat in de werkelijkheid bestaat. We weten zo ongeveer wat dat betekent, en herkennen daarom ook haat als we het in…

  Lees meer

  Scheldkanonade:

  Schrijvers kunnen schelden als geen ander, omdat ze geen bestaande scheldwoorden voor lief nemen, maar nieuwe woorden of woordcombinaties kunnen verzinnen. Voltreffers als ‘milieu-malloot’, dubbelloopsgeweren als ‘gemiddeld gansje’, kanonnades als ‘hoogbejaarde foetus die stijf staat van de infantiele fixaties en frustraties’. Het gaat hierbij om experimenten met geslaagde vormen en klanken, waardoor een belediging nog…

  Lees meer

  Boodschappenlijstje

  Nederland heeft een generatie dichters gehad die we de ‘Zestigers’ noemen. Dat was een groep dichters die actief werd tussen 1960-1970. Ze vonden het niet vanzelfsprekend dat kunst ingewikkeld is. Een kloof tussen kunst en het echte leven wilden ze niet. Om die kloof op te heffen, schreven ze gedichten als ‘dokumentjes’. Gedichten met vormen…

  Lees meer